Kreyol Kreyol Français Français Español Español English English
Tèm de Sèvis – lakaymwen.com
 • Vann
 • Tèm De Sèvis

  DÈNYE MIZAJOU: 16 Fevriye 2022 TANPRI LI KONDISYON SÈVIS SA YO AK AK ATANSYON. KONDISYON SA YO GENYEN YON PWOVIZISYON OBLIGATWA ARBITRAJ AK PWOVIZISYON POU RENONSYON AKSYON KOULAS, KI AFFEKTE DWA OU SOU KÒMAN POU RÒZWI NENPÒT DISFIT AK LAKAYMWEN, INC. PA AKSÈ OSWA ITILIZE SITE WEB NOU, APLIKASYON NOU (OSWA SÈVIS, OSWA SÈVIS LA). , OU DAKÒ POU TOUT TÈM KI DEKRI LA AK TÈM AK REFERANS KI ENKÒPPE AK TÈM ("TERM"). SI OU PA DAKÒ AK TOUT KONDISYON SA YO, PA AKSÈ OSWA ITILIZE SÈVIS LAKAYMWEN. OU REKONÈ AK DAKÒ GEN RISK ASOSYE AK ITILIZE YON MACHE KI BAZE SOU ENTÈNÈT AK INTERAKTISYON AK LÒT ITIlizatè an pèsòn jan sa endike nan seksyon 17 la. Kondisyon sa yo aplike nan aksè ak itilizasyon sèvis Lakaymwen Lakaymwen, Inc. (“Lakaymwen,” “nou” ak “nou”). Kondisyon adisyonèl (ki gen ladan, men se pa sa sèlman, kondisyon sèvis medya sosyal yo, pwosesè peman twazyèm pati, ak founisè sèvis twazyèm pati) ka aplike nan fonksyonalite patikilye ak karakteristik ki gen rapò ak Sèvis Lakaymwen an. Remak: Detanzantan Lakaymwen prezante nouvo karakteristik ki ka disponib sèlman pou sèten itilizatè. Dispozisyon Kondisyon Sèvis sa yo ki gen rapò ak nouvo karakteristik sa yo, ki gen ladan, kounye a, peman elektwonik ak solisyon pwogrè, pa ka aplike pou tout itilizatè.
  1. Elijiblite
  SÈLMAN ITIlizatè ki gen trèz (16) ane oswa plis ka anrejistre pou oswa itilize sèvis LAKAYMWEN. Sèvis Lakaymwen an pa vize, ni gen entansyon pou sèvi ak nenpòt moun ki poko gen trèz (16) an. Si w gen laj trèz (16) ak dizwit (18), ou ka sèvi ak Sèvis Lakaymwen sèlman anba sipèvizyon yon paran oswa yon gadyen legal ki dakò pou yo respekte Kondisyon sa yo ak nenpòt lòt kondisyon ki aplikab yo. Anplis de sa, ou reprezante ak garanti ke ou: (a) pa te deja sispann oswa retire w nan sèvi ak Sèvis Lakaymwen an; (b) legalman gen pèmisyon pou yo, epi pou yo viv An Ayiti oswa youn nan teritwa li yo, epi (c) ka antre nan akò sa a san yo pa vyole nenpòt lòt akò ke ou se yon pati. Si w ap enskri pou itilize Sèvis Lakaymwen nan non yon antite legal,
  1. Enskripsyon kont ak responsablite sekirite
  Pou jwenn aksè nan sèten pati nan Sèvis Lakaymwen, ou ka oblije kreye yon kont Lakaymwen (yon "Kont") oswa yon kont peman vandè ("Kont MonCash") ak Digicel, Inc. ("Digicel"). An koneksyon avèk kreye yon Kont oswa yon Kont MonCash, ou dwe bay sèten enfòmasyon epi reponn tout kesyon oswa liy ki make "obligatwa." Ou dakò pou: (a) bay Done Enskripsyon vre, egzat, aktyèl ak konplè; (b) kenbe epi mete ajou Done Anrejistreman sa yo pou kenbe yo vrè, egzat, aktyèl ak konplè; (c) kenbe sekirite Kont ou ak Kont MonCash la, ki gen ladan l kenbe sekirite ak konfidansyalite kalifikasyon ou konekte; epi (d) konsantman pou pèmèt Lakaymwen kontakte w nan bi pou konfime kèk oswa tout Done Enskripsyon w yo,
  1. Acha soti nan lòt itilizatè yo.
  Lajan Kach ak Lòt Peman Detèmine pa Itilizatè yo.  Yon achtè ka, pa akò avèk vandè a, chwazi pou fè peman an kach, chèk oswa lòt metòd peman vandè a aksepte. Peman sa yo fèt dirèkteman ant achtè a ak vandè a lè yo rankontre an pèsòn pou konplete tranzaksyon acha ak vann yo, dapre kondisyon yo detèmine. Lakaymwen pa yon pati nan tranzaksyon sa yo, epi li pa fasilite tranzaksyon sa yo, ranbousman oswa retounen nan okenn fason.
  1. Kondisyon Vann pou Sèvis Peye Lakaymwen yo.
  Tanzantan, Lakaymwen ka rann sèten sèvis disponib pou yon frè anrapò ak Sèvis Lakaymwen (“Sèvis Peye”). Kondisyon lavant sa yo aplike sèlman pou achte Sèvis Peye nan Lakaymwen.
  1. Frè. Sòf si Lakaymwen dakò yon lòt jan alekri, yo pral espesifye frè yo peye an koneksyon avèk nenpòt Sèvis Peye (“Frè”) atravè Sèvis Lakaymwen. Tout Frè yo rele an dola ameriken epi yo san konte tout taks ki aplikab yo.
  2. Metòd peman. Ou ka peye Frè sèlman lè w sèvi ak metòd peman ki valab akseptab pou nou, jan sa espesifye atravè Sèvis Lakaymwen an. Ou reprezante epi garanti ou gen otorizasyon pou itilize metòd peman ou deziyen an atravè Sèvis Lakaymwen. Ou otorize nou pou fè w peye metòd peman ou deziyen an pou kantite total acha w la, enkli nenpòt taks ki aplikab ak lòt chaj. Ou otorize nou sèvi ak yon sèvis twazyèm pati pou mete ajou enfòmasyon peman ou deziyen yo si yo anile oswa ekspire. Si metòd peman an pa ka verifye, li pa valab oswa otreman pa akseptab pou nou, lòd ou a ka sispann oswa anile.
  3. Abònman. KÈK SÈVIS SÈVIS LAKAYMWEN KI BORINI YO KAPAB ÒP SOU ABONNEMENT AK PEMAN AUTO-RENOUVELLE (“SÈVIS Abònman”). PERYÒD FAKDaturasyon an pou chak kalite sèvis abònman pral jan sa espesifye atravè SÈVIS LAKAYMWEN NAN MOMAN ENskripsyon an. LÈ OU ANRESKRI POU NENPÒT SÈVIS Abònman, OU REKONÈT EPI DAKÒ KI (MWEN) LAKAYMWEN (OSWA PWOSÈSÈ PEMAN YON TWAZYYÈ PATI LI DEZYEN) OTORIZASYON POU FÈ W FÈ OU SOU YON BAZ REKEN POU SÈVIS AK AKSRISPISYON AK APLIKASYON AN. CHARGES) NAN TARIFS AKTIYEN YO POU TOUTOTAN SÈVIS Abònman an KONTINYE, AK (II) SÈVIS Abònman an ap kontinye jiskaske ou anile li OSWA NOU SISPANN OSWA SISPANN BAY AKSÈ A SÈVIS LAKAYMWEN DAPRÈ SA A.
  4. Règleman Anilasyon Pou Sèvis Abònman. POU ANNILE NENPÒT SÈVIS Abònman, OU DWE KONTAKTE NOU ATRAVER SANT ÈD NOU VIA APLIKASYON MOBIL NOU OSWA SITE WEB NOU (WWW.LAKAYMWEN.COM) EPI SWIV ENSTRIKSYON YO NAN EMAIL NOU VOYE OU POU REPONN DEMANN ANILE OU A. OU DWE ANNILE YON SÈVIS Abònman AVAN KÒMANSE PWOCHÈN PERYÒD FAKDaturasyon an POU EVITE CHARGES POU PWOCHÈN PERYÒD FAKDaturasyon an. APRE NENPÒT ANNULATION, OU PRAL KONTINYE GEN AKSÈ A SÈVIS AbòNMAN YO (SÒJÈ A KONDISYON SA YO) JISKA FEN PERYÒD FAKDatura OU AKTIYEN.
  5. Chanjman Pri. LAKAYMWEN REZÈVE DWA POU L MODIFIE FRÈ YO POU NENPÒT SÈVIS PEYE, TANKANS TANKWA TANKAN SÈVIS SÈVIS Abònman. POU SÈVIS Abònman, CHANJMAN PRI PRAL APLIKE POU PWOCHEN PERYÒD FAKDaturasyon an.
  6. Enpo. Ou responsab pou nenpòt lavant, devwa oswa lòt taks oswa frè gouvènman an dwe konsènan acha ou a nan Sèvis Peye. N ap kolekte taks sou lavant ki aplikab si nou detèmine ke nou gen yon devwa pou kolekte taks sou lavant, epi n ap bay yon avi sou taks sa yo nan moman ou pase lòd ou a.
  7. Pa gen ranbousman. Eksepte jan sa di nan Seksyon 5(H), oswa jan Lakaymwen dakò ekspreseman sou sa, tout lavant Sèvis Peye (ki gen ladan nenpòt Sèvis Abònman) se final epi pa gen okenn ranbousman. PA GEN RANBÒSMAN OUBYEN KREDI POU PERYÒD SÈVIS Abònman KI PASYÈLMAN ITILIZE.
  8. Erè. Nan ka yon erè an koneksyon avèk pri a oswa chaje nan Sèvis Peye, nou rezève dwa pou korije erè sa yo epi revize lòd ou kòmsadwa (ki gen ladan chaje pri kòrèk la) oswa anile acha a epi ranbouse nenpòt kantite lajan yo chaje. Sèl remèd ou nan ka ta gen yon erè bòdwo se jwenn yon ranbousman pou kantite lajan an plis chaje. Pou w ka kalifye pou ranbousman sa a, ou dwe bay yon avi sou nenpòt erè sa yo nan 120 jou apre dat deklarasyon bòdwo a kote erè sa a te parèt an premye.
  9. Sispansyon Sèvis Lakaymwen an
  Lakaymwen kapab, nan sèl diskresyon li epi san responsablite anvè ou, modifye, sispann, sispann, sispann oswa fèmen (tanporèman oswa pèmanan) tout oswa nenpòt pati nan Sèvis Lakaymwen a nenpòt ki lè, san avètisman davans. Lè Lakaymwen pran nenpòt aksyon sa yo, ou dwe imedyatman sispann sèvi ak Sèvis Lakaymwen an. Ou kapab tou anile Kont ou a nenpòt ki lè, jan sa dekri nan Seksyon 15 pi ba a.
  1. Itilizasyon akseptab
  Lè w ap jwenn aksè oswa itilize Sèvis Lakaymwen an, ou dakò ke ou pa pral vyole okenn lwa, kontra, pwopriyete entelektyèl oswa lòt dwa yon twazyèm pati oswa fè yon tort. San yo pa limite jeneralite sa ki anwo a, ou dakò ke ou pa pral fè, epi ou pa pral pèmèt okenn twazyèm pati fè, nenpòt nan bagay sa yo:
  • Patisipe nan nenpòt itilizasyon san otorizasyon nan Sèvis Lakaymwen (ki gen ladan, san limitasyon, kanpay politik, piblisite, oswa maketing);
  • Transmèt oswa otreman mete disponib nenpòt kontni ki: (1) ou pa gen dwa bay oswa transmèt lè l sèvi avèk Sèvis Lakaymwen, (2) ka ekspoze Lakaymwen oswa afilye li yo, lisansye, oswa itilizatè yo nan nenpòt domaj oswa responsablite, oswa (3) ) se danjere, fwod, twonpe, menasan, anmède, difamatè, obsèn, ilegal, pa vre, oswa otreman objeksyon;
  • Telechaje nan, transmèt, distribye, magazen, kreye, oswa vann oswa ofri pou vann nenpòt bagay ki vyole  Gid pou atik ki entèdi nou yo .
  • Transmèt oswa otreman mete disponib nenpòt kontni ki gen viris lojisyèl oswa nenpòt lòt kòd òdinatè, fichye oswa pwogram ki fèt pou entèwonp, detwi oswa limite fonksyonalite nenpòt lojisyèl òdinatè oswa pyès ki nan konpitè oswa ekipman telekominikasyon;
  • Origine, voye, delivre, retransmèt oswa transmèt yon lòt fason imel komèsyal oswa lòt mesaj pa mande yo atravè Sèvis Lakaymwen;
  • Kopi nenpòt pati nan Sèvis Lakaymwen oswa nenpòt kontni oswa kòd sous kache;
  • Enjenyè inverse, demonte oswa dekonpile nenpòt pòsyon nan Sèvis Lakaymwen a oswa otreman eseye dekouvri oswa re-kreye kòd sous la nan nenpòt lojisyèl;
  • Distribye lojisyèl oswa kòd sous ki dèyè Sèvis Lakaymwen a bay nenpòt twazyèm pati;
  • Fè nenpòt modifikasyon, adaptasyon, amelyorasyon, amelyorasyon, tradiksyon oswa travay derive nan oswa nan nenpòt pati nan Sèvis Lakaymwen an;
  • Retire, chanje, oswa kache nenpòt avi sou dotè oswa lòt avi pwopriyetè Lakaymwen oswa afilye li yo oswa lisansye nan nenpòt pati nan Sèvis Lakaymwen;
  • Fènn oswa enfim nenpòt reklam ki parèt sou oswa atravè Sèvis Lakaymwen an;
  • Sèvi ak nenpòt kalite mwayen otomatik, ki gen ladan san limitasyon nenpòt bot, robo, Spider, script, krole, grate oswa lòt mwayen otomatik oswa koòdone Lakaymwen pa bay, pou itilize Sèvis Lakaymwen oswa pou kolekte oswa ekstrè done;
  • Aksede san otorizasyon nenpòt rezo, sistèm, oswa baz done yo itilize pou bay Sèvis Lakaymwen oswa nenpòt kont ki asosye ak Sèvis Lakaymwen, oswa pou jwenn aksè oswa itilize nenpòt enfòmasyon ki ladan l pou nenpòt rezon;
  • Eseye sonde, teste, pirate, oswa otreman kontourne nenpòt mezi sekirite;
  • Vyole nenpòt egzijans, politik, pwosedi oswa règleman nenpòt rezo ki konekte ak Sèvis Lakaymwen;
  • Sèvi ak Sèvis Lakaymwen nan nenpòt fason ki kapab andomaje, andikape, anvayisman, oswa andikape Sèvis Lakaymwen an (oswa rezo ki konekte ak Sèvis Lakaymwen an);
  • Entèfere ak oswa deranje itilizasyon ak plezi lòt moun nan Sèvis Lakaymwen, ki gen ladan san limitasyon eseye, nan nenpòt fason, jwenn modpas la, kont, oswa lòt enfòmasyon sekirite nenpòt lòt itilizatè;
  • Fo di, imite, oswa otreman defòme idantite w;
  • Bay fo enfòmasyon pandan kreyasyon Kont oswa lè w ap itilize Badj TruYou a oswa Solisyon Peman Lakaymwen, oswa bay fo enfòmasyon, ki pa kòrèk oswa ki twonpe;
  • Kreye plis pase yon kont oswa kreye yon kont sou non nenpòt lòt moun pase tèt ou san pèmisyon;
  • Sèvi ak oswa eseye sèvi ak yon lòt kont itilizatè san otorizasyon;
  • Eseye peye pou yon atik lè l sèvi avèk Solisyon Peman Lakaymwen ak yon Metòd Peman Elektwonik ke ou pa posede oswa ou pa gen otorizasyon valab pou itilize;
  • Sèvi ak Sèvis Lakaymwen nan nenpòt fason pou swiv, anmède, anvayi konfidansyalite nenpòt moun, oswa fè mal sou nenpòt moun;
  • Sèvi ak Sèvis Lakaymwen nan nenpòt fason ki ekspoze Lakaymwen a nenpòt domaj oswa responsablite nenpòt nati;
  • Sèvi ak Sèvis Lakaymwen pou vyole oswa vyole dwa pwopriyete entelektyèl oswa nenpòt lòt dwa nenpòt lòt moun (tankou Lakaymwen);
  • Devlope nenpòt aplikasyon twazyèm pati ki kominike avèk Sèvis Lakaymwen san konsantman alekri anvan Lakaymwen;
  • Sèvi ak Sèvis Lakaymwen pou angaje nan nenpòt objektif ilegal oswa san otorizasyon oswa pou angaje, ankouraje, oswa ankouraje aktivite ki ilegal, twonpe, move oswa diskriminatwa, ki gen ladan, men pa limite a vyolasyon kondisyon sa yo, jwèt aza ilegal, fwod, lajan-. blanchi, oswa aktivite teworis;
  • Transfere nenpòt dwa ou ba w anba Kondisyon sa yo; oswa
  • Ankouraje oswa pwovoke nenpòt twazyèm pati patisipe nan nenpòt nan aktivite ki entèdi anba seksyon sa a.
  Si w vyole nenpòt nan sa ki endike anwo yo, Lakaymwen rezève dwa pou sispann oswa mete fen nan dwa w genyen pou w jwenn aksè ak sèvi ak Sèvis Lakaymwen an imedyatman san avètisman, epi w ap vyole pwopriyete entelektyèl Lakaymwen ak lòt dwa, ki ka sijè a pouswit ak domaj. Lakaymwen rezève dwa tou pou pran nenpòt remèd li jije apwopriye nan sikonstans yo si ou te achte oswa vann atik ki an vyole Seksyon 7 sa a. sèvi ak Sèvis Lakaymwen jan sa nesesè pou satisfè nenpòt lwa, règleman, pwosesis legal oswa demann gouvènman an aplikab. Ou rekonèt epi dakò tou ke Lakaymwen pa responsab oswa responsab pou konduit, oswa entèraksyon ou avèk, nenpòt itilizatè nan Sèvis Lakaymwen (swa sou entènèt oswa offline). Entèaksyon ou ak lòt itilizatè yo se sèlman ant ou menm ak itilizatè sa yo epi nou pa responsab oswa responsab pou nenpòt pèt, domaj, blesi oswa domaj ki rezilta nan entèraksyon sa yo. Anplis de sa, ranfòsman Kondisyon sa yo se sèlman nan diskresyon nou an, epi absans ranfòsman nan kèk ka pa konstitye yon egzansyon nan dwa nou genyen pou aplike Kondisyon sa yo nan lòt ka. Kondisyon sa yo pa kreye okenn dwa prive nan aksyon yon twazyèm pati oswa okenn atant rezonab oswa pwomès ke Sèvis Lakaymwen an pa pral genyen okenn kontni ki entèdi pa Kondisyon sa yo. blesi oswa domaj ki soti nan entèraksyon sa yo. Anplis de sa, ranfòsman Kondisyon sa yo se sèlman nan diskresyon nou an, epi absans ranfòsman nan kèk ka pa konstitye yon egzansyon nan dwa nou genyen pou aplike Kondisyon sa yo nan lòt ka. Kondisyon sa yo pa kreye okenn dwa prive nan aksyon pa nenpòt twazyèm pati oswa okenn atant rezonab oswa pwomès ke Sèvis Lakaymwen an pa pral genyen okenn kontni ki entèdi pa Kondisyon sa yo. blesi oswa domaj ki soti nan entèraksyon sa yo. Anplis de sa, ranfòsman Kondisyon sa yo se sèlman nan diskresyon nou an, epi absans ranfòsman nan kèk ka pa konstitye yon egzansyon nan dwa nou genyen pou aplike Kondisyon sa yo nan lòt ka. Kondisyon sa yo pa kreye okenn dwa prive nan aksyon pa nenpòt twazyèm pati oswa okenn atant rezonab oswa pwomès ke Sèvis Lakaymwen an pa pral genyen okenn kontni ki entèdi pa Kondisyon sa yo.
  1. Kontni itilizatè
  Pandan w ap itilize Sèvis Lakaymwen an, ou gendwa transmèt oswa otreman mete disponib kèk kontni, ki gen ladan enfòmasyon sou tèt ou, kontni, mesaj, materyèl, done, enfòmasyon, tèks, foto, grafik, kòd oswa lòt atik oswa materyèl ("User Content ”) atravè zòn oswa sèvis entèaktif, tankou afiche atik pou vann, fè yon òf, mesaj prive, oswa lòt zòn oswa sèvis. Kontni itilizatè yo ka parèt piblikman nan kèk ka. Lakaymwen rezève dwa, men li pa gen obligasyon, pou retire, ekran oswa modifye nenpòt Kontni Itilizatè afiche, transmèt, oswa estoke sou Sèvis Lakaymwen a nenpòt ki lè ak pou nenpòt rezon san avètisman. Ou p ap (epi yo p ap pèmèt oswa otorize okenn twazyèm pati) poste, telechaje, transmèt, distribye, magazen, kreye, mande, divilge, oswa otreman,
  • Kontni Itilizatè ki, daprè jijman Lakaymwen, derespektan oswa ki ka ekspoze Lakaymwen, Itilizatè yo oswa lòt moun nan domaj oswa responsablite;
  • Kontni itilizatè ki ka vyole patant, mak komèsyal, sekrè komèsyal, copyright, entelektyèl, konfidansyalite oswa dwa pwopriyete nenpòt pati;
  • Enfòmasyon prive nenpòt twazyèm pati, ki gen ladan adrès, nimewo telefòn ak enfòmasyon sou kat peman;
  • Viris, done koripsyon oswa lòt fichye danjere, deranje oswa destriktif; oswa
  • Kontni itilizatè ki anpeche nenpòt lòt moun itilize oswa jwi Sèvis Lakaymwen an.
  Ou se sèl responsab pou kreye kopi sekou ak ranplase Kontni Itilizatè ou a pou sèl pri ak depans ou. Ou rekonèt epi dakò ke Lakaymwen pa responsab okenn erè oswa omisyon ke ou fè anrapò ak Sèvis Lakaymwen an. Lè w soumèt oswa afiche Kontni Itilizatè a, ou bay Lakaymwen yon dwa ki pa eksklizif, transfere, san redevances, tout tan, irevokab, sou-lisans pou itilize, repwodui, modifye, adapte, pibliye, tradui, vann, kreye zèv derive apati, distribye. , fè, epi montre Kontni Itilizatè a, ak non ou, non konpayi, kote ak nenpòt lòt enfòmasyon ou soumèt ak Kontni Itilizatè a, an koneksyon avèk Sèvis Lakaymwen. Itilizasyon non ou oswa nenpòt lòt Itilizatè a, resanblans, oswa idantite an koneksyon avèk Sèvis Lakaymwen a pa vle di okenn andòsman ladan l sof si yo di klèman otreman. Nou gen dwa tou pou divilge idantite w bay nenpòt twazyèm pati ki reklame ke nenpòt kontni afiche pa ou konstitye yon vyolasyon dwa pwopriyete entelektyèl yo, oswa dwa yo nan vi prive.
  1. Moderasyon
  Ou dakò ke Lakaymwen kapab modere aksè ak itilizasyon Sèvis Lakaymwen nan pwòp diskresyon nou atravè nenpòt mwayen (ki gen ladan, pou egzanp, bloke, filtraj, efase, reta, omisyon, verifikasyon, ak/oswa revokasyon aksè ou a. Anplis de sa, nou gen dwa retire nenpòt afichaj ou fè sou Sèvis Lakaymwen a si, nan opinyon nou, pòs ou a pa konfòme ak estanda kontni ki tabli nan Seksyon 7 ak 8 pi wo a, ak nenpòt lòt règ Sèvis Lakaymwen, ki gen ladan san limitasyon  Atik ki entèdi yo. Gid . Ou dakò pou pa evite oswa eseye kontourne modération sa a. Ou dakò anplis ke Lakaymwen pa responsab pou modere, pa modere oswa fè okenn reprezantasyon konsènan modération.
  1. Sèvis ak kontni twazyèm pati
  Lè w sèvi ak Sèvis Lakaymwen an, ou ka wè kontni, itilize sèvis, oswa otreman kominike avèk kontni ak sèvis twazyèm pati yo bay, ki gen ladan, men pa limite a, Solisyon Peman Lakaymwen bay pa yon pwosesè peman yon twazyèm pati, solisyon akonplisman Lakaymwen. atravè founisè lojistik twazyèm pati, lyen ak/oswa koneksyon sou sit entènèt, aplikasyon oswa sèvis pati sa yo ("Twazyèm Pati Kontni"). Lakaymwen pa kontwole, andose oswa adopte okenn Kontni Twazyèm Pati epi ou rekonèt ak dakò ke Lakaymwen pap gen okenn responsablite pou nenpòt Kontni Twazyèm Pati, ki gen ladan san limitasyon, materyèl ki ka twonpe, enkonplè, erè, ofansif, endesan oswa otreman objeksyon. . An plis, biznis ou oswa lòt tranzaksyon oswa korespondans ak twazyèm pati sa yo se sèlman ant ou menm ak twazyèm pati yo. Lakaymwen pa responsab oswa responsab pou nenpòt domaj oswa pèt nenpòt kalite ki te koze, oswa swadizan ki te koze, pa oswa an koneksyon avèk nenpòt kontra sa yo, ki gen ladan livrezon an, kalite, sekirite, legalite oswa nenpòt lòt aspè nan nenpòt byen oswa sèvis ki. ou ka achte oswa vann nan oswa nan yon twazyèm pati.
  1. Feedback
  Nenpòt kòmantè oswa materyèl voye ba nou, ki gen ladan, men pa limite a, ide, kesyon, kòmantè, sijesyon, fidbak oswa lòt bagay konsa konsènan Sèvis Lakaymwen oswa nenpòt lòt pwodwi oswa sèvis Lakaymwen (ansanble, "Feedback"), se pa- konfidansyèl epi yo pral vin sèl pwopriyete nou an. Nou p ap gen okenn obligasyon anvè ou nenpòt kalite, monetè oswa ki pa monetè, ki gen rapò ak Feedback sa yo epi nou pral lib pou repwodui, itilize, divilge, montre, montre, transfòme, kreye travay derive apati ak distribye Feedback a bay lòt moun san yo pa. limitasyon oswa obligasyon. Ou renonse nenpòt dwa ou ka genyen sou Feedback la (ki gen ladan nenpòt dwa dotè oswa dwa moral). Anplis de sa, ou dakò pa soumèt okenn fidbak ki difamasyon, ilegal, ofansif oswa otreman vyole nenpòt dwa nenpòt twazyèm pati,
  1. Règleman sou dwadotè
  2. Repete Règ Enfraksyon an. Dapre Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") ak lòt lwa ki aplikab, Lakaymwen te adopte yon politik pou mete fen nan, nan sikonstans apwopriye ak nan diskresyon Lakaymwen, itilizatè yo konsidere kòm moun ki repete vyolans. Nou kapab tou, selon diskresyon Lakaymwen, limite aksè nan Sèvis Lakaymwen a epi mete fen nan aksè nan nenpòt itilizatè ki vyole nenpòt dwa pwopriyete entelektyèl lòt moun, kit ou pa gen okenn vyolasyon repete.
  3. Plent Copyright. Si w kwè nenpòt bagay ki nan Sèvis Lakaymwen an vyole nenpòt copyright ke w posede oswa ou kontwole, ou ka depoze yon notifikasyon ak Ajan Deziyen Lakaymwen a jan sa endike anba a:
  Ajan Deziyen: Lakaymwen Copyright Agent [email protected] Tanpri gade 17 USC § 512(c)(3) pou egzijans yon notifikasyon apwopriye. Si ou fè espre nan notifikasyon ou bay manti materyèl oswa aktivite a vyole, ou ka responsab pou nenpòt domaj, ki gen ladan depans ak frè avoka, fè pa Lakaymwen oswa swadizan enfraksyon an kòm rezilta nan depandans Lakaymwen nan defòmasyon sa a nan retire oswa enfim. aksè nan materyèl la oswa aktivite yo te deklare ke yo vyole.
  1. Dwa Pwopriyete Entelektyèl
  Sòf si yo endike lòt bagay, Sèvis Lakaymwen ak tout kontni, materyèl, enfòmasyon, fonksyonalite ak lòt materyèl ki parèt, fèt, genyen oswa disponib sou oswa atravè Sèvis Lakaymwen, ki gen ladan, san limitasyon, logo Lakaymwen, ak tout desen, tèks, grafik, foto, enfòmasyon, done, fichye son, imaj, ilistrasyon, lojisyèl, lòt fichye, ak seleksyon ak aranjman yo (ansanble, "Materyèl yo") se pwopriyete Lakaymwen oswa afilye li yo oswa lisansye, epi yo pwoteje pa Etazini ak lwa entènasyonal copyright ak lòt lwa dwa pwopriyete entelektyèl. Eksepte jan sa bay otreman, sijè a konfòmite ou ak tout tèm ak kondisyon ki nan Kondisyon sa yo, ak an konsiderasyon pwomès ou yo reflete nan la a (ak respè nenpòt sèvis ki mande peman frè, peman w nan frè sa yo), nou ba w yon lisans ki revokab, pèsonèl, ki pa eksklizif, ki pa ka transfere epi ki pa ka transfere pou rezon pèsonèl, ki pa komèsyal, eksepte kote yo bay otreman klèman, pou (i) jwenn aksè ak itilize Sèvis Lakaymwen, (ii) lakòz Materyèl yo parèt sou yon òdinatè ak/oswa aparèy mobil epi (iii) sèvi ak Materyèl yo, sèlman jan yo otorize anba Kondisyon sa yo ("Lisans lan"). Lakaymwen ak afilye li yo ak moun ki bay lisans li yo rezève tout dwa yo pa ba w ekspreseman nan Kondisyon sa yo. Ou dakò ke Kondisyon sa yo pa ba ou okenn dwa oswa lisans sou Sèvis Lakaymwen oswa Materyèl yo, eksepte pou Lisans eksprime, limite sa a. Otreman ou p ap kopye, transmèt, distribye, vann, revann, lisansye, dekonpile, enjenyè inverse, demonte, modifye, pibliye, patisipe nan transfè oswa vann, kreye travay derive apati, fè, montre, enkòpore nan yon lòt sit entènèt, oswa nan nenpòt lòt fason eksplwate nenpòt nan Materyèl yo oswa nenpòt lòt pati nan Sèvis Lakaymwen an oswa nenpòt travay derive ladan l, an antye oswa an pati pou rezon komèsyal oswa ki pa komèsyal. . San yo pa limite sa ki pi wo a, ou dakò pa ankadre oswa montre Sèvis oswa Materyèl Lakaymwen (oswa nenpòt pati ladan l) kòm yon pati nan nenpòt lòt sit entènèt oswa nenpòt lòt travay patè san pèmisyon alekri anvan nou an. Lisans ki akòde anba Seksyon sa a pral sispann otomatikman si nou sispann oswa sispann aksè ou nan Sèvis Lakaymwen an. an antye oswa an pati pou rezon komèsyal oswa ki pa komèsyal. San yo pa limite sa ki pi wo a, ou dakò pa ankadre oswa montre Sèvis oswa Materyèl Lakaymwen (oswa nenpòt pati ladan l) kòm yon pati nan nenpòt lòt sit entènèt oswa nenpòt lòt travay patè san pèmisyon alekri anvan nou an. Lisans ki akòde anba Seksyon sa a pral sispann otomatikman si nou sispann oswa sispann aksè ou nan Sèvis Lakaymwen an. an antye oswa an pati pou rezon komèsyal oswa ki pa komèsyal. San yo pa limite sa ki pi wo a, ou dakò pa ankadre oswa montre Sèvis oswa Materyèl Lakaymwen (oswa nenpòt pati ladan l) kòm yon pati nan nenpòt lòt sit entènèt oswa nenpòt lòt travay patè san pèmisyon alekri anvan nou an. Lisans ki akòde anba Seksyon sa a pral sispann otomatikman si nou sispann oswa sispann aksè ou nan Sèvis Lakaymwen an.
  1. Mak komèsyal yo
  Lakaymwen, lakaymwen.com, lakaymwennow.com ak lòt grafik Lakaymwen, logo, tèt paj, bouton, ikon, scripts, ak non sèvis yo se mak komèsyal, mak anrejistre, oswa abiman Lakaymwen oswa afilye li yo nan peyi Etazini ak/oswa lòt peyi. , epi yo pa ka kopye, imite, oswa itilize, an antye oswa an pati, san konsantman alekri anvan Lakaymwen. Ou p ap sèvi ak okenn mak komèsyal, pwodwi oswa non sèvis Lakaymwen san pèmisyon alekri anvan nou an, ki gen ladan san limitasyon nenpòt metatag oswa lòt "tèks kache" ki itilize nenpòt mak komèsyal, non pwodwi nan sèvis Lakaymwen. Tout lòt mak ki anrejistre ak mak sèvis yo itilize pou rezon referans sèlman, epi yo rete pwopriyete pwopriyetè respektif yo. Referans a nenpòt pwodwi, sèvis, pwosesis oswa lòt enfòmasyon, pa non, mak, manifakti,
  1. Sispansyon; Revokasyon.
  Lakaymwen gendwa revoke oswa mete fen nan Lisans ou pou jwenn aksè oswa itilize Sèvis Lakaymwen pou nenpòt rezon san avètisman, dapre sèl diskresyon Lakaymwen. San yo pa limite jeneralite sa ki endike anwo a, nou ka revoke oswa mete fen nan Lisans lan si ou: (i) vyole nenpòt obligasyon nan Kondisyon sa yo oswa nan nenpòt lòt akò ant ou menm ak nou, (ii) vyole nenpòt politik oswa gid ki aplikab a Sèvis Lakaymwen. oswa Materyèl, oswa nenpòt lòt pwodwi oswa sèvis Lakaymwen, oswa (iii) itilize Sèvis Lakaymwen oswa Materyèl yo lòt pase jan espesifikman otorize nan Kondisyon sa yo, san pèmisyon alekri anvan nou an. W ap sispann aksè oswa itilize Sèvis Lakaymwen an imedyatman si Lakaymwen sispann oswa sispann Lisans ou pou jwenn aksè oswa itilize Sèvis Lakaymwen an. Lakaymwen rezève dwa, men li pa pran okenn devwa, pou pran aksyon legal apwopriye ki gen ladan pouswit reparasyon sivil, kriminèl, oswa enjonksyon kont ou pou kontinye sèvi ak Sèvis Lakaymwen an pandan sispansyon oswa apre revokasyon. Lakaymwen ka rekipere frè avoka rezonab li yo ak frè tribinal nan men ou pou aksyon sa a. Kondisyon sa yo ap rete egzekite kont ou pandan y ap sispann Lisans ou pou jwenn aksè oswa itilize Sèvis Lakaymwen an epi apre li fin sispann. Ou gendwa mete fen nan Lisans ou tou pou jwenn aksè oswa itilize Sèvis Lakaymwen an lè w fèmen Kont ou a nenpòt ki lè. Pou plis detay sou fason pou fèmen kont ou a, tanpri al gade nan FAQ nou yo. Lakaymwen ka rekipere frè avoka rezonab li yo ak frè tribinal nan men ou pou aksyon sa a. Kondisyon sa yo ap rete egzekite kont ou pandan y ap sispann Lisans ou pou jwenn aksè oswa itilize Sèvis Lakaymwen an epi apre li fin sispann. Ou gendwa mete fen nan Lisans ou tou pou jwenn aksè oswa itilize Sèvis Lakaymwen an lè w fèmen Kont ou a nenpòt ki lè. Pou plis detay sou fason pou fèmen kont ou a, tanpri al gade nan FAQ nou yo. Lakaymwen ka rekipere frè avoka rezonab li yo ak frè tribinal nan men ou pou aksyon sa a. Kondisyon sa yo ap rete egzekite kont ou pandan y ap sispann Lisans ou pou jwenn aksè oswa itilize Sèvis Lakaymwen an epi apre li fin sispann. Ou gendwa mete fen nan Lisans ou tou pou jwenn aksè oswa itilize Sèvis Lakaymwen an lè w fèmen Kont ou a nenpòt ki lè. Pou plis detay sou fason pou fèmen kont ou a, tanpri al gade nan FAQ nou yo.
  1. Limit responsabilite nou sou Garanti
  2. JAN LAKAYMWEN YO PWÒMITE ANBA LWA AK APPLIKE, EKSEPTE JAN NOU EKRI Okontrè, SÈVIS LAKAYMWEN, MATERYÈL YO, SÈVIS PEYE YO, AK NENPÒT ATIK ITIlizatè yo VANN ATRAVER YON SÈVIS LAKAYMWEN PWOVI A. SE" AK "KÒM DISPONIB" BAZ. SOU MAKSIMÒM KI OMITE ANBA LWA APLIKAB LA, NOU EXPRESMAN DEKLAME, E OU RENONSE, TOUT GARANTI KI KANTITE KIT, KIT EXPRESSO OU TWA ENPLIKITE, KI GENYEN, SAN LIMITATION, GARANTI ENPLIKITE DE MARCHANDABILITE, ENFÒMASYON AK ENFÒMASYON AK ENFÒMASYON. POU SÈVIS LAKAYMWEN LA, AK ENKLI ENFÒMASYON, KONTENI AK MATERYÈL KI GENYEN LAKAYMWEN, AK NENPÒT ATIK KI VANN ATRAVER SÈVIS LAKAYMWEN.
  3. SAN LIMITE SA SOUMAN, NI NI LAKAYMWEN NI OKENN AFILI OU KI GEN LICENSE LI, NI NI OFISYE RESPEKTIF, DIREKTÈ, LICENSE, ANPLWAYE OSWA REPREZANTAN YO (REPREPREZANTAN YO) GARANTI (I) KE SÈVIS LAKAYMWEN, MATERYÈL OSWA ATIK VANN ATRAVERSÈ SÈVIS LAKAYMWEN LA PRAL SATISFÈ KONDISYON OU OUBYEN YO EGZAT, KONPLET, Apwopriye, Fyab OSWA SAN ERÈ; (II) KI SÈVIS LAKAYMWEN, MATERYÈL OSWA ATIK VANN ATRAVERSÈ SÈVIS LAKAYMWEN PRAL TOUJOU DISPONIB OSWA YO PRAL SAN ENTÈRONPYON, AKSÈ, ATAN, REPONSIB OSWA SEKIRITE; (III) KE NENPÒT DEFÒK YO PRAL KORIJE, OSWA SERVIS LAKAYMWEN, MATERYÈL OSWA ATIK YO VANN ATRAVER SÈVIS LAKAYMWEN PRAL GRATIS DE VIRIS, "VÈ," "
  4. OU REKONÈ ENFÒMASYON OU STOKE OSWA TRANSFÈ ATRAVÈ SÈVIS LAKAYMWEN LA KAPAB PÈDI OSWA KÒPWI OSWA TANPORANÈMAN KI PA DISPONIB Akòz YON VYETE KÒZ, KI GENYEN DEFÒK LOGICIELS, PWOTOKÒLÈ, DISPONÈNÈ, PWOTOKÒLÈ, DISPONÈNÈ, DISPONIBLE. LÒT KOZ DEYÒ KONTWÒL REZONABLE NOU. OU SE SÈLMAN RESPONSAB POU SOVE AK KONSÈVE KOPI NENPÒT ENFÒMASYON OU SEKE OSWA TRANSFÈ ATRAVER SÈVIS LAKAYMWEN.
  Gen kèk jiridiksyon ki pa pèmèt egzijans responsablite a nan tèm implicite nan kontra ak konsomatè yo, kidonk kèk oswa tout eksitasyon yo nan seksyon sa a ka pa aplike pou ou.
  1. Sipozisyon Risk
  2. OU REKONÈ AK DAKÒ GEN RISK ASOSYE AK ITILIZE YON MACHE KI BAZE SOU ENTÈNÈT AK INTERAKSYON AK LÒT ITIlizatè an pèsòn. NOU PA ENVESTIGE OSWA VERIFIE OKENN REPITASYON, KONDUIT, MORALITE, SOU KRIMINAL ITIlizatè yo, OSWA ENTÈKÒN ENFÒMASYON ITIlizatè yo KA SOUMET NAN SÈVIS YO. OU SE SÈLMAN RESPONSAB POU PRAN TOUT PREKOKSYON NECESÈ LÈ YO INTERAKTISYON AK LÒT ITIlizatè yo, PATIKSYÒLMAN LÈ YO RANKONTRE YON ETRANJÈ AN PÒSÒN POU PREMYE FWA. LI POSIB KE LÒT ITIlizatè yo ka tantativ pou FIZIKMAN DOBLE OUBYEN FRODOU OSWA JWENN ENFÒMASYON MEN W MENM POU OBJEKTIF FRODULANT. OU SE SÈLMAN RESPONSAB POU, EPI ASIMITE TOUT RISK KI GENYEN AK, VANN AK ACHTE ATRAVERS SÈVIS LAKAYMWEN YO (KENKLI TOUT ENTRAKSYON SOU ANSÈY AK OFFLINE AK LÒT ITIlizatè yo).
  3. PIKS RENCONTRE KOMINOTE. PIKS RENCONTRE KOMINOTE SE KOTE YON TWAZI PATI (TANKOU YON DEPATMAN LAPOLIS OSWA YON MAGASIN LOCAL) KI DAKÒ POU POSTE YON SIY POU RENCONTRE KOMINOTE. NOU ANKOURAJE TWAZI PATI POU PLASE PIKS RENCONTRE KOMINOTE NAN KOTE KI BYEN LIMÈ, AK SIVEYANS AK NAN ZÒN KI GENYALMAN KI BYEN TRAFIKE; MEN, LAKAYMWEN PA VERIFIYE KONDISYON YO NAN OKENN PWOGRAM RENCONTRE KOMINOTE, PA SIVEYE LAN RANKINYON KOMINOTE E LI PA GARANTI SEKIRITE OSWA KONDISYON YO. ITILIZ OU PWOFESYON RENCONTRE KOMINOT YO, AK NENPÒT DISPITIY KI DEZÒTE KI PWOFÈ DE ITILIZASYON SA A, KI GENYEN KONT NENPÒT YON TWAZI PATI AFICHE YON SIY POU RENCONTRE KOMINOTE A, RETE SOU PWOVIZI PWOVIZISYON EXPRESS NAN SEKSYON 16-22 KONDISYON SÈVIS SA YO.
  4. Limitasyon Responsablite
  5. JAN LAKAYMWEN OSWA FOUNISÈ LAKAYMWEN YO PAPA PWOMISE POU NENPÒT DOMASYON ESPESYAL, ENDIRÈK, AK ENSIDAN OU BYEN PWOFÈ, KI GENYEN, MEN SE PA LIMITE A, PÈT ITILIZE, PÈD PWOFITI DONE. KIT KI NAN YON AKSYON NAN KONTRA, TORTI (KENKLI MEN PA LIMITE A NEGLIJANS), OSWA OBLÈ, SOU KI SOU KI KI DEZYÈ OSWA NENPÒT KI KONEKTE AK: (I) ITILIZE SÈVIS LAKAYMWEN OSWA MATERYÈL LA, KI ENKLI, MEN PA LIMITE A, NENPÒT DOGAJ. KI KOZE NENPÒT KONPANSYON SOU, OSWA NENPÒT RET, EZEZIZIS, ERÈ OSWA OMISYON NAN, NENPÒT SÈVIS OSWA MATERYÈL LAKAYMWEN, (II) NENPÒT ENKABILITE POU ITILIZE SÈVIS OSWA MATERYÈL LAKAYMWEN POU NENPÒT REZON, SÈVIS (DISCUSS) , ACHTE OSWA JWENN, DIRÈKTEMAN OSWA ENDRÈKTE, ATRAvè SÈVIS LAKAYMWEN,MENM SI LAKAYMWEN OSWA FOUNISÈ LAKAYMWEN YO AVÔTI DE POSIBILITE POU DOMAJ SA YO, ENKLI SAN LIMITATION NENPÒT DOMAJ KÒZE KI KOZE OU KI RESULTE DE (Y) KONPANSYON NENPÒT ITILIZATÈ SOU ENFÒMASYON YO JWENN NAN KONPAYI A, MENM KI KI RESULTE DE (Y) KONPANSYON KI GENYEN KI GENYEN NAN KONPAYI YO, MENM KI GENYEN. OSWA KONTWÒL REZONABLE FOUNISÈ LAKAYMWEN YO, TANKOU ENTÈRIPYON SITE, EFISYON FICHIYÈ OSWA EMAIL, ERÈ, DEFÒS, VIRIS, RETA NAN OPERATION OSWA TRANSMISYON OSWA NENPÒT Echèk Pèfòmans, KIT KI RESULTE OU KI PA RESULTE DE YON FÒS EVENTISYON, COMMISSION, COMMISSION , DETRIKSYON OSWA AKSÈ SOU DOSYE, PWOGRAM OSWA SÈVIS LAKAYMWEN.OSWA (Z) KI RESULTE DE EVÈNMAN KI ODÒ KONTWÒL LAKAYMWEN OSWA FOUNISÈ LAKAYMWEN YO, TANKOU ENTÈRIPYON SITE, EFISYON FICHIYÈ OSWA EMAIL, ERÈ, DEFÒS, VIRIS, RETA NAN OPERATION OSWA TRANSMISYON OSWA TRANSMISYON KI KI SOU KI KI RESULTE ANPIL. KI SOTI NAN YON EVÈNMAN FÒS MAJÈ, ECHÈK KOMINIKASYON, VÒL, DETRIKSYON OSWA AKSÈ SAN OTORIZASYON NAN DOSYE, PWOGRAM OSWA SÈVIS LAKAYMWEN.OSWA (Z) KI RESULTE DE EVÈNMAN KI ODÒ KONTWÒL LAKAYMWEN OSWA FOUNISÈ LAKAYMWEN YO, TANKOU ENTÈRIPYON SITE, EFISYON FICHIYÈ OSWA EMAIL, ERÈ, DEFÒS, VIRIS, RETA NAN OPERATION OSWA TRANSMISYON OSWA TRANSMISYON KI KI SOU KI KI RESULTE ANPIL. KI SOTI NAN YON EVÈNMAN FÒS MAJÈ, ECHÈK KOMINIKASYON, VÒL, DETRIKSYON OSWA AKSÈ SAN OTORIZASYON NAN DOSYE, PWOGRAM OSWA SÈVIS LAKAYMWEN.
  6. JAN LAKAYMWEN AK RESPONSABILITÉ GLOBAL LAKAYMWEN OSWA FOUNISÈ LAKAYMWEN YO (ANSANM), SOU KI GENYEN KI GEN PWOFÈ DE SÈVI SÈVIS SÈVI A, OSWA ENPABILITE POU SÈVI AK ÒF LA AK ÒF SÈVIS RÈMSÈT SA YO. DEPÈ PI GWO (I) NENPÒS KONPANSYON OU PEYE, SI LI GENYEN, POU LAKAYMWEN POU AKSÈ A OSWA ITILIZE SÈVIS LAKAYMWEN OSWA MATERYÈL PANDAN 12 MWA PRESE EVÈNMAN AN KI KI POZE RESPONSABILITE A; OSWA (II) 100 GOUDE.
  7. LIMIT KI TA TAKE NAN SEKSYON 18 SA PAP LIMITE NI EKLIDI RESPONSABILITE POU MOUVÈ KONDUIT OSWA FROOD LAKAYMWEN OSWA FOUNISÈ LAKAYMWEN YO.
  8. Endannman
  Ou dakò pou kenbe Lakaymwen ak Founisè Lakaymwen yo inonsan, defann ak dedomaje kont tout responsablite, pèt, domaj, defisyans, reklamasyon, kòz aksyon, demann ak depans, (ki gen ladan, men pa limite a, frè avoka rezonab), ki se. akòz, ki soti oswa ki gen rapò ak konduit ou oswa itilizasyon oswa move itilizasyon ou nan Sèvis oswa Materyèl Lakaymwen, ki gen ladan, san limitasyon, nenpòt pwosè, demann oswa reklamasyon aktyèl oswa menas ki fèt kont Lakaymwen oswa nenpòt Founisè Lakaymwen ki soti oswa ki gen rapò. pou: (i) nenpòt dwa pwopriyete entelektyèl oswa lòt dwa pwopriyetè nenpòt twazyèm pati, (ii) vyolasyon ou nan Kondisyon sa yo ki gen ladan san limitasyon vyolasyon ou nan nenpòt nan reprezantasyon ou ak garanti ou; (iii) itilizasyon nenpòt nan Sèvis oswa Materyèl Lakaymwen; (iv) nenpòt kontni ou sere oswa transmèt atravè Sèvis Lakaymwen an; oswa (v) nenpòt atik ou poste oswa bato an koneksyon avèk Sèvis Lakaymwen, enkli atik ki vann bay lòt itilizatè Lakaymwen. Lakaymwen gendwa pran kontwòl eksklizif nan nenpòt defans nan nenpòt pwoblèm ki sijè a endommasyon pa ou, epi ou dakò pou kolabore ak Lakaymwen nan ka sa a.
  1. Abitraj
  TANPRI LI SEKSYON SA A AK ATANSYON PASKE LI OBLIJE OU SOUMET ABITRAJ OBLIGAN (KENKLI YON RENONSYON PWOPRIYÈ JIRI) NENPÒT AK TOUT DISKIT (LÒT AK PWOPRIYETE ENTELEKTUYÈ PWOPRIYETE AK TI REKLAMASYON ESPESIFIYE) AK LAKAYMHIWEN AK LI KA RANVANSE. SOTI LAKAYMWEN (PAKON ARBITRAJ KLAS, AKSYON KLAS OSWA AKSYON REPREZANTAN OSWA ARBITRAJ).
  1. Abitraj obligatwa.Eksepte pou nenpòt diskisyon, reklamasyon, pwosè, aksyon, kòz aksyon, demann oswa pwosedi (kolektivman, "Konfli") ki soti nan oswa ki gen rapò ak yon vyolasyon Seksyon 7 oswa Diskisyon kote nenpòt pati ap chèche pote yon aksyon endividyèl nan ti kras. reklamasyon tribinal oswa chache enjonksyon oswa lòt soulajman ekitab pou swadizan itilizasyon ilegal nan pwopriyete entelektyèl, ki gen ladan, san limitasyon, dwadotè, mak komèsyal, non komèsyal, logo, sekrè komèsyal oswa patant, ou menm ak Lakaymwen dakò (1) renonse respektif ou ak Lakaymwen a. dwa pou gen nenpòt ak tout Diskisyon ki soti oswa ki gen rapò ak Kondisyon sa yo, Sèvis Lakaymwen oswa Materyèl yo, rezoud nan yon tribinal, epi (2) pou renonse dwa respektif ou ak Lakaymwen nan yon jijman jiri. Olye de sa,
  2. Pa gen Abitraj Kolektif, Aksyon Kolektif oswa Aksyon Reprezantan.Ou menm ak Lakaymwen dakò ke nenpòt Distisyon ki soti nan oswa ki gen rapò ak Kondisyon sa yo, Sèvis Lakaymwen oswa Materyèl yo pèsonèlman pou ou menm ak Lakaymwen e ke dispit sa a pral rezoud sèlman atravè abitraj endividyèl epi yo pa pral pote kòm yon abitraj klas, klas. aksyon oswa nenpòt lòt kalite pwosedi reprezantan. Ou menm ak Lakaymwen dakò ke p ap gen okenn abitraj klas oswa abitraj kote yon moun ap eseye rezoud yon Diskisyon kòm reprezantan yon lòt moun oswa yon gwoup moun. Anplis de sa, oumenm ak Lakaymwen dakò ke yon Distib pa ka pote kòm yon gwoup oswa lòt kalite aksyon reprezantan, kit nan oswa andeyò abitraj, oswa nan non nenpòt lòt moun oswa gwoup moun. Limitasyon Seksyon 20(B) sa a enpoze yo ap aplike a, men yo pa gen okenn fason limite a, reklamasyon ranbousman aksyon kolektif yon klas kontribyab pote kont Lakaymwen ki gen rapò ak taks yo kolekte epi remèt ak bon fwa efò pou konfòme yo ak lwa sou pwodiktè mache lokal yo oswa eta a. Pa gen anyen ki nan Seksyon 20(B) sa a dwe entèprete yon achtè pou fè yon reklamasyon ranbousman ak vandè a oswa otorite taks leta ak lokal ki aplikab jan lalwa pèmèt.
  3. Lwa Federal Abitraj. Ou menm ak Lakaymwen dakò ke Kondisyon sa yo afekte komès ant eta a epi ke seksyon 20 sa a ki egzekite yo pral gouvène ak pratik ak sibstansyèl epi entèprete ak aplike an akò ak Lwa Abitraj Federal, 9 USC § 1 et seq. ("FAA"), nan limit maksimòm lalwa aplikab pèmèt.
  4. Otorite Abit la. Jan FAA a limite, Kondisyon sa yo ak règ JAMS ki aplikab yo, abit la pral gen (1) otorite eksklizif ak jiridiksyon pou pran tout desizyon pwosedi ak desizyon enpòtan konsènan yon Distisyon, ki gen ladan detèminasyon si yon Distib abitab, epi (2) ) otorite pou bay nenpòt rekou ki ta disponib nan tribinal la; sepandan, depi abit la pa gen otorite pou mennen yon abitraj klas oswa yon aksyon reprezantan, ki entèdi pa Kondisyon sa yo. Abit la kapab sèlman mennen yon abitraj endividyèl epi li pa gendwa konsolide reklamasyon plis pase yon moun, prezide nenpòt kalite pwosedi gwoup oswa reprezantan oswa prezide nenpòt pwosedi ki enplike plis pase yon moun.
  5. Separabilite. Si nenpòt tèm, kloz oswa dispozisyon Seksyon 20 sa a pa valab oswa ki pa ka aplike, yo pral kenbe l nan limit minimòm lalwa egzije a, epi tout lòt tèm, kloz ak dispozisyon Seksyon 20 sa a ap rete valab epi aplike. Anplis de sa, egzansyon ki tabli nan Seksyon 20(B) yo ka separe de lòt dispozisyon ki nan Kondisyon sa yo epi yo pral rete valab ak egzekite, eksepte jan lalwa aplikab entèdi.
  6. Divès
  7. Tout Akò; Lòd Prisedans. Kondisyon sa yo genyen tout akò a, epi ranplase tout konpreyansyon anvan ak konpozan ant pati yo konsènan Sèvis Lakaymwen an. Kondisyon sa yo pa chanje tèm oswa kondisyon nenpòt lòt akò elektwonik oswa ekri ou ka genyen ak Lakaymwen pou Sèvis Lakaymwen oswa pou nenpòt lòt pwodwi, karakteristik, sèvis Lakaymwen oswa otreman. Nan ka ta gen nenpòt konfli ant Kondisyon sa yo ak nenpòt lòt akò ou ka genyen ak Lakaymwen, kondisyon ki nan lòt akò sa a pral kontwole sèlman si Kondisyon sa yo espesifikman idantifye ak deklare ke yo dwe pase sou plas lòt akò sa yo.
  8. Amannman.Nou rezève dwa pou fè chanjman oswa modifikasyon nan Kondisyon sa yo de tan zan tan, nan sèl diskresyon nou an. Si nou fè chanjman nan Kondisyon sa yo, n ap ba w yon avi sou chanjman sa yo, tankou lè nou voye yon imèl ba ou ak/oswa lè nou poste Kondisyon amande yo atravè Sèvis Lakaymwen epi mete ajou dat "Dènye Mizajou" ki anlè a. Regleman. Tout Kondisyon amande yo ap vin anvigè imedyatman nan dat yo afiche nan Sèvis Lakaymwen a sof si nou di otreman atravè avi nou sou Kondisyon amande sa yo. Nenpòt Kondisyon amande yo ap aplike pou sèvi ak Sèvis Lakaymwen apre chanjman sa yo vin efektif. Si w kontinye sèvi ak Sèvis Lakaymwen apre dat chanjman sa yo efektif, sa vle di ou aksepte chanjman sa yo. Si ou pa dakò ak nenpòt ki kondisyon ki amande,
  9. Separabilite. Si nenpòt dispozisyon nan Kondisyon sa yo pa ka egzekite pou nenpòt rezon, dispozisyon sa a pral refòme sèlman nan limit ki nesesè pou rann li aplike, epi desizyon sa a pa pral afekte egzekibilite dispozisyon sa a nan lòt sikonstans, oswa nan rès dispozisyon yo. sa a nan tout sikonstans.
  10. Egzansyon. Echèk nou oswa reta nan egzèse nenpòt dwa, pouvwa oswa privilèj anba Kondisyon sa yo pa pral opere kòm yon dispans sa yo.
  11. Relasyon. Lakaymwen se yon kontraktè endepandan pou tout rezon, epi li pa ajan oswa administratè w. Ou pa yon ajan Lakaymwen.
  12. Plasman. Ou pa gen dwa bay oswa transfere okenn nan dwa ou oswa obligasyon ou anba Kondisyon sa yo san konsantman alekri anvan Lakaymwen, ki gen ladan pa operasyon lalwa oswa an koneksyon avèk nenpòt chanjman nan kontwòl. Lakaymwen ka bay oswa transfere nenpòt oswa tout dwa li anba Kondisyon sa yo, an antye oswa an pati, san yo pa jwenn konsantman oswa apwobasyon ou.
  13. Tit. Tit nan seksyon yo se pou konvenyans sèlman epi yo pa pral itilize pou limite oswa entèprete seksyon sa yo.
  14. Siviv. Seksyon 16 (Limite Garanti), 18 (Limitasyon Responsablite), 19 (Endans), 20 (Abitraj), 21 (Lwa ki anvigè; Lokal), Seksyon 22 sa a (Divès), ak nenpòt lòt tèm ki, pa nati li, ta dwe siviv, pral siviv nenpòt revokasyon oswa ekspirasyon nan Kondisyon sa yo.
  © 2022 Lakaymwen, Inc.
  Ouvri Sesyon