Kreyol Kreyol Français Français Español Español English English
Règleman Ranbousman – lakaymwen.com
 • Vann
 • Règleman Ranbousman

   

  Kondisyon Vann pou Sèvis Peye Lakaymwen yo.

  Tanzantan, Lakaymwen ka rann sèten sèvis disponib pou yon frè anrapò ak Sèvis Lakaymwen (“Sèvis Peye”). Kondisyon lavant sa yo aplike sèlman pou achte Sèvis Peye nan Lakaymwen.

  1. Frè. Sòf si Lakaymwen dakò yon lòt jan alekri, yo pral espesifye frè yo peye an koneksyon avèk nenpòt Sèvis Peye (“Frè”) atravè Sèvis Lakaymwen. Tout Frè yo rele an dola ameriken epi yo san konte tout taks ki aplikab yo.
  2. Metòd peman. Ou ka peye Frè sèlman lè w sèvi ak metòd peman ki valab akseptab pou nou, jan sa espesifye atravè Sèvis Lakaymwen an. Ou reprezante epi garanti ou gen otorizasyon pou itilize metòd peman ou deziyen an atravè Sèvis Lakaymwen. Ou otorize nou pou fè w peye metòd peman ou deziyen an pou kantite total acha w la, enkli nenpòt taks ki aplikab ak lòt chaj. Ou otorize nou sèvi ak yon sèvis twazyèm pati pou mete ajou enfòmasyon peman ou deziyen yo si yo anile oswa ekspire. Si metòd peman an pa ka verifye, li pa valab oswa otreman pa akseptab pou nou, lòd ou a ka sispann oswa anile.
  3. Abònman. KÈK SÈVIS SÈVIS LAKAYMWEN KI BORINI YO KAPAB ÒP SOU ABONNEMENT AK PEMAN AUTO-RENOUVELLE (“SÈVIS Abònman”). PERYÒD FAKDaturasyon an pou chak kalite sèvis abònman pral jan sa espesifye atravè SÈVIS LAKAYMWEN NAN MOMAN ENskripsyon an. LÈ OU ANRESKRI POU NENPÒT SÈVIS Abònman, OU REKONÈT EPI DAKÒ KI (MWEN) LAKAYMWEN (OSWA PWOSÈSÈ PEMAN YON TWAZYYÈ PATI LI DEZYEN) OTORIZASYON POU FÈ W FÈ OU SOU YON BAZ REKEN POU SÈVIS AK AKSRISPISYON AK APLIKASYON AN. CHARGES) NAN TARIFS AKTIYEN YO POU TOUTOTAN SÈVIS Abònman an KONTINYE, AK (II) SÈVIS Abònman an ap kontinye jiskaske ou anile li OSWA NOU SISPANN OSWA SISPANN BAY AKSÈ A SÈVIS LAKAYMWEN DAPRÈ SA A.
  4. Règleman Anilasyon Pou Sèvis Abònman. POU ANNILE NENPÒT SÈVIS Abònman, OU DWE KONTAKTE NOU ATRAVER SANT ÈD NOU VIA APLIKASYON MOBIL NOU OSWA SITE WEB NOU (WWW.LAKAYMWEN.COM) EPI SWIV ENSTRIKSYON YO NAN EMAIL NOU VOYE OU POU REPONN DEMANN ANILE OU A. OU DWE ANNILE YON SÈVIS Abònman AVAN KÒMANSE PWOCHÈN PERYÒD FAKDaturasyon an POU EVITE CHARGES POU PWOCHÈN PERYÒD FAKDaturasyon an. APRE NENPÒT ANNULATION, OU PRAL KONTINYE GEN AKSÈ A SÈVIS AbòNMAN YO (SÒJÈ A KONDISYON SA YO) JISKA FEN PERYÒD FAKDatura OU AKTIYEN.
  5. Chanjman Pri. LAKAYMWEN REZÈVE DWA POU L MODIFIE FRÈ YO POU NENPÒT SÈVIS PEYE, TANKANS TANKWA TANKAN SÈVIS SÈVIS Abònman. POU SÈVIS Abònman, CHANJMAN PRI PRAL APLIKE POU PWOCHEN PERYÒD FAKDaturasyon an.
  6. Enpo. Ou responsab pou nenpòt lavant, devwa oswa lòt taks oswa frè gouvènman an dwe konsènan acha ou a nan Sèvis Peye. N ap kolekte taks sou lavant ki aplikab si nou detèmine ke nou gen yon devwa pou kolekte taks sou lavant, epi n ap bay yon avi sou taks sa yo nan moman ou pase lòd ou a.
  7. Pa gen ranbousman. Eksepte jan sa di nan Seksyon 5(H), oswa jan Lakaymwen dakò ekspreseman sou sa, tout lavant Sèvis Peye (ki gen ladan nenpòt Sèvis Abònman) se final epi pa gen okenn ranbousman. PA GEN RANBÒSMAN OUBYEN KREDI POU PERYÒD SÈVIS Abònman KI PASYÈLMAN ITILIZE.
  8. Erè. Nan ka yon erè an koneksyon avèk pri a oswa chaje nan Sèvis Peye, nou rezève dwa pou korije erè sa yo epi revize lòd ou kòmsadwa (ki gen ladan chaje pri kòrèk la) oswa anile acha a epi ranbouse nenpòt kantite lajan yo chaje. Sèl remèd ou nan ka ta gen yon erè bòdwo se jwenn yon ranbousman pou kantite lajan an plis chaje. Pou w ka kalifye pou ranbousman sa a, ou dwe bay yon avi sou nenpòt erè sa yo nan 120 jou apre dat deklarasyon bòdwo a kote erè sa a te parèt an premye.
  9. Sispansyon Sèvis Lakaymwen an

  Lakaymwen kapab, nan sèl diskresyon li epi san responsablite anvè ou, modifye, sispann, sispann, sispann oswa fèmen (tanporèman oswa pèmanan) tout oswa nenpòt pati nan Sèvis Lakaymwen a nenpòt ki lè, san avètisman davans. Lè Lakaymwen pran nenpòt aksyon sa yo, ou dwe imedyatman sispann sèvi ak Sèvis Lakaymwen an. Ou kapab tou anile Kont ou a nenpòt ki lè, jan sa dekri nan Seksyon 15 pi ba a.

  © 2022 Lakaymwen, Inc.

  Ouvri Sesyon